حسابداری مالیاتی

اطلاع رسانی

حسابداری مالیاتی فصل 8 و 9


فصل هشتم

حسابداری مالیاتی

موضوع:مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران

ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ایران به شرح زیر است:

الف:پیمانکاری در ایران به ماًخذ 12%کل دریافتی سالانه

§ب:بابت واگذاری امتیازات وسایرحقوق خود ازایران یا عناوین دیگر عاید آنها می شود.

§به ماًخذ 20%تا 40% وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید آنها می گردد می باشد.

ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در بند(ب) بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیاًت وزیران تعیین می شود.

§ج:در مورد بهره برداری از سرمایه وسایرفعالیتهایی که اشخاص حقوقی وموسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل:شعبه و نمایندگی کار گزار وامثال آنها درایران انجام می دهند.

§تبصره 1

§پرداخت کننده وجه ازهرپرداخت به پیمانکاران ایرانی 5/2% مالیات علی الحساب کسر وظرف سی روز از تاریخ پرداخت کننده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2
درصورتی که هر کارفرماوزارتخانه هاو موسسات
شرکتهای دولتی یا شهرداری باشند آن قسمت ازمبلغ قرارداد که صرف خرید لوازم وتجهیزات
می شود از پرداخت مالیات معاف است

§تبصره 3

§نمایندگی های شرکتهاو بانکهای خارجی که بدون داشتن حق معامله به بازاریابی برای شرکت مادر

§مشغولند برای جبران مخارج وجوهی دریافت

§می کنند که مسئول مالیات بردرآمد نخواهند بود

§مثال

§یک شرکت کره ای در 2/1/1381 باشرکت خصوصی ایرانی قراردادی درخصوص دادن تعلیمات وکمکهای فنی منعقد نمود .

§مبلغ قرارداد000/000/2 دلاربه ازای هر دلار 8000ریال

§وجوه پرداخت شده به شرکت خارجی طی سال1381 به شرح زیر بوده است :

§درتاریخ

§1/3/1381 000/500 دلار

§5/5/1381 000/650 دلار

§مطلوب است:محاسبه مالیات بردرآمدشرکت کره ای

§حل:

§مالیات پرداخت اول

§مبلغ ریالی پرداخت اول 000/000/000/4=8000*000/000/5

§درآمد مشمول مالیات 000/000/480=12%*000/000/000/4

§مالیات پرداخت 000/000/120 = 25%* 000/000/480

§مالیات پرداخت دوم :

§مبلغ ریالی پرداخت دوم 000/000/200/5=8000*000/ 650

§درآمد مشمول 000/000/624=12%*000/000/200/5

مالیات پرداخت دوم

مالیات پرداخت دوم 000/000/156=25%*000/000/624

§فصل  نهم

§ما لیات بردرآمداتفاقی

§ماده 119

§درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض یا معاملات محاسباتی یا به عنوان جایره تحصیل نماید مشمول مالیت اتفاقی خواهد بود

§ماده 120

§درآمد مشمول مالیات این فصل عبارت است از100%درآمد حاصل ودرصورتی که غیرنقدی باشد به بهای روزتحقق درآمدطبق مقررات این قانون تقویم می شود

ماده 123

زمانی که منافع مالی به طوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال رادرسال بعدپرداخت نماید

ماده127

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود

الف:کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه موسسات دولتی شرکتهای دولتی شهرداریهانهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی

§ب: کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ زلزله سیل آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه

§ج: جوایزی که دولت برای تشویق صادارات وتولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید

§مثال1

§آقای امیر وصیت نموده است کلیه ماترک وی به یک شرکت خصوصی هبه شود اموال نامبرده :

§دو دستگاه آپارتمان به ارزش روز000/000/56ریال

§ارزش معاملاتی 000/000/52 ریال

§موجودی حساب بانکی در ایران 000/000/82ریال

§یک دستگاه وسیله نقلیه به مبلغ 000/000/24ریال

§مطلوب است :مالیات بردرآمد اتفاقی شرکت مزبور .

§حل:

§000/000/158=000/000/24+000/000/82+000/000/52

000/500/4=15%*000/000/30

000/000/14= 20%*000/000/70

000/500/14= 25% *000/000/58

000/000/33

مالیات بر درآمد اتفاقی که به عنوان پیش پرداخت مالیات شرکت خصوصی منظور خواهد شد.

§مثال 2

§خانم شیرین اموا ل خود به شرح زیر را به یک شرکت خصوصی هبه می کند

§سه دستگاه آپارتمان به ارزش معاملاتی :

§ 0000/000/496ریال

§وارزش روز 000/000/576ریال

§یک دستگاه کامیون به ارزش000/000/284 ریال

§موجودی بانک تجارت شعبه ادهم 000/000/13ریال

§مطلوب است :مالیات بر درآمد اتفاقی

§حل:

000/000/496

000/000/284+

000/000/13 +

درآمد مشمول مالیات 000/000/793

000/500/4=15%*000/000/30

000/000/14=20%*000/000/70

000/500/37=25%*000/000/150

000/900/162=30%*000/000/534

000/900/218

مالیات بردرآمد اتفاقی شرکت خصوصی به عنوان پیش پرداخت

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود

از تاریخ شروع بهره برداری به میزان 80%به مدت چهار سال ودر مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100%به مدت ده سال از مالیات معاف هستند

تأسیسات ایرانگردی دارای پروانه بهره برداری ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی هرسال ازپرداخت 50%مالیات متعلق معاف هستند

سود شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی ومعدنی مصرف گردد 50%مالیات متعلق معاف خواهد بود

100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده یکالاهای صنعتی ومحصولات بخش کشاورزی وصنایع تکمیلی وتدبیلی ازمالیات معاف می باشد

100% درآمد شرکتهای تعاونی روستایی،عشایری
کشاورزی ،صیادان،کارگری،کارمندان،دانشجویان،
دانش آموزان واتحادیه های آنهاازمالیات معاف است

50%درآمدحاصل ازصادرات کالاهایی که به منظوردست یافتن به صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج ازکشورازمالیات معاف هستند

100%درآمدحاصل ازصادرات کالای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران واردشده یامی شوندازمالیات معاف است

شرکتهایی که سهام آنهادربورس پذیرفته می شودازسال پذیرش درصورتی که نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام شود10%مالیات معاف است

هرنقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتهادربورس وسایراوراق بهادارکه معامله می شوندبه میزان نیم درصد ارزش فروش سها م مالیات وصول می شود

ازهر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه حق تقدم سهام وسهم الشرکه شرکا در سایرشرکتها مالیات مقطوعی به میزان4%ارزش اسمی آنها وصول می شود

در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته ی صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد خواهد بود وبه این درآمدمالیات دیگری تعلق نمی گیرد

هزینه های قابل قبول هزینه هایی هستند که متکی به مدارک بوده و مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی ورعایت حد نصابهای مقرر در قانون و طبق آن پرداخت می شود

هزینه های قابل قبول شامل 1-قیمت خرید کالا 2-هزینه استخدامی 3- کرایه محل مؤسسه 4-اجاره بهای ماشین آلات وادوات 5-مخارج سوخت 6-وجوه پرداختن بیمه وسایر هزینه ها

هزینه های استخدامی شامل الف:حقوق اصلی ب:مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی ج:هزینه بابت بیمه های بهداشتی ودرمانی د:حقوق بازنشستگی ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتمایی

در تشخیص درآمدمشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی وهزینه های تاسیس وسرمایه ای بارعایت اصول زیرانجام می شود:

1-آن قسمت از دارایی ثابت که بدون توجه به تغییر قیمت از ارزش آن کاسته می شودقابل استهلاک است 2-ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد

3-محاسبه استهلاک از تاریخی که دارایی آماده برای بهره برداری در اختیارموسسه قرارمی گیرد4-محاسبه استهلاک هزینه های تاسیس مانندمخارج ثبت از تاریخ بهره برداری تا ده سال

طرزمحاسبه استهلاک:الف-برای استهلاک نرخ ثابت تعیین شود ب: درهر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده دارایی به نسبت مدت عمر مفید استهلاک منظور می شود

موسسات می توانند آن مقدار از داراییهای ثابت را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید ،توسعه و تکمیل خریداری گردیده با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده مستهلک کند

هنگامی که داراییهای قابل استهلاک آماده برای بهره برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن معادل 30% نرخ استهلاکی که برای تعیین شده خواهد بود

در صورتی که محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% باقیمانده مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعین شده برای استهلاک دارایی اضافه می شود

دفاتر قانونی عبارتست :
کلیه دفاتر روزنامه وکل که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله مطابق قانون امضا و پلمپ شده باشد

دفاتر قانونی شامل: دفترروزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ،کارتها یا اوراق چاپ شده ، دفتر مشترک روزنامه وکل و برگه یا مدرک حساب می باشد
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 23:38  توسط لیلا  |